The Daily Life Of The Immortal King Season 2: Is It Releasing?

The Daily Life Of The Immortal King Season 2 Characters – Sun Lulu as Wang Ling – Qian Chen as Yi Sun Shin